Arhive: Lekcije

Centralna simetrija

Naučićeš: šta je to centralna simetrija; koje su osobine centralne simetrije; kako se konstruišu centralnosimetrične tačke, prave i duži; kako se konstruišu centralnosimetrični mnogouglovi i kružnice; kakve su to centralnosimetrične figure.

Jednačine i nejednačine sa prirodnim brojevima

Naučićeš: kako se rešavaju jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem prirodnih brojeva; kako se rešavaju jednačine sa množenjem i deljenjem prirodnih brojeva; kako se rešavaju komplikovanije jednačine sa prirodnim brojevima; kako da rešite tesktualne zadatke sa jednačinama; kako se rešavaju nejednačine sa prirodnim brojevima; kako da rešite tesktualne zadatke sa nejednačinama.

Prirodni brojevi i osnovne računske operacije sa njima

Naučićeš: šta je brojevna poluprava, šta je prethodnika, a šta sledbenik prirodnog broja; kako se sabiraju, oduzimaju množe i dele prirodni brojevi; koje računske operacije su prioritetne; šta je komutativnost i šta je asocijativnost; šta je distributivnost; kako se izračunavaju brojevni izrazi sa prirodnim brojevima; kako se rešavaju tekstualni zadaci sa brojevnim izrazima.

Scroll Up
Secured By miniOrange