Bitne geometrijske figure

Zadaci
Preuzmi

Rešenja zadataka iz dokumenata prikazana su videima ispod


Naučićeš:

  • kako nastaje poluravan i kako nastaje oblast u ravni;
  • šta je mnogougaona linija;
  • kako da razlikuješ konveksne od nekonveksnih mnogouglova;
  • šta sve može biti presek dva mnogougla;
  • kako da odrediš uniju dva mnogougla.