Prirodni brojevi i osnovne računske operacije sa njima

Naučićeš:

  • šta je brojevna poluprava, šta je prethodnik, a šta sledbenik prirodnog broja;
  • kako se sabiraju, oduzimaju množe i dele prirodni brojevi;
  • koje računske operacije su prioritetne;
  • šta je komutativnost i šta je asocijativnost;
  • šta je distributivnost;
  • kako se izračunavaju brojevni izrazi sa prirodnim brojevima;
  • kako se rešavaju tekstualni zadaci sa brojevnim izrazima.
Secured By miniOrange