Matematika za 7. razred

Popunjavanje rupa u znanju i redovno učenje.
Bez rizika sa različitim nastavnicima.
Bez problema uklapanja termina sa dobrim nastavnicima.
Sami pomažete svom detetu.
Lekcije dostupne 24/7.
Dodatna pojašnjenja kroz komentare na sajtu.
Vrhunska tehnička podrška.
Kako funkcioniše?
Pretplata na sajt omogućuje pristup svim lekcijama i zadacima bez obzira na razred ili predmet.
Koliko košta i kako se plaća?

Pretplata za mesec dana je 750 RSD, a za godinu dana 4.200 RSD. Plaća se uplatnicom ili karticom.

Da li može da se proba pre kupovine?
Gradivo je podeljeno po oblastima, a prva lekcija svake oblasti je promotivna i može se koristiti bez kupovine pretplate.

Realni brojevi
Kvadrat racionalnog broja – Kvadratni koren – Rešavanje jednačine x2=a – Skup realnih brojeva – Iracionalni brojevi – Decimalni zapis realnog broja – Zaokrugljivanje realnog broja
Pitagorina teorema
Pitagorina teorema – Pitagorina teorema primena na kvadrat – Pitagorina teorema primena na pravougaonik – Pitagorina teorema primena na trougao – Pitagorina teorema primena na romb – Pitagorina teorema primena na trapez – Pitagorina teorema primena u konstrukcijama – Obrt pitagorine teoreme
Stepenovanje
Pojam stepena – Množenje stepena jednakih osnova – Deljenje stepena jednakih osnova – Množenje stepena jednakih izložilaca – Deljenje stepena jednakih izložolaca – Stepen stepena – Izrazi sa stepenima – Operacije sa stepenima.
Mnogougao
Pojam mnogougla – DIjagonale mnogougla – Uglovi mnogougla – Pravilni mnogougao – Konstrukcije pravilnih mnogouglova – Obim mnogougla – Površina mnogougla
Polinomi
Algebarski izrazi – Polinomi – Sabiranje polinoma – Oduzimanje polinoma – Množenje polinoma – Deljenje polinoma – Kvadrat binoma – Razlika kvadrata – Rastavljanje polinoma na činioce
Zavisne veličine i njihovo grafičko predstavljanje
Koordinatni sistem – Zavisne veličine – Direktna proporcionalnost – Obrnuta proporcionalnost – Proporcije – Primena proporcija
Krug
Osnovne osobine kruga -Poluprečnik i prečnik kruga – Kružni luk – Centralni ugao kruga – Periferijski ugao kruga – Obim kruga – Dužina kružnog luka – Površina kruga – Površina kružnog isečka