Matematika za 8. razred

2 Lekcije

Sličnost trouglova

Talesova teorema o proporcionalnim dužima – Deljenje duži na jednake delove – Deljenje duži u zadatom odnosu – Sličnost trouglova – Stavovi o sličnosti trouglova – Sličnost trouglova i primena – Obim i površina sličnih trouglova – Primena sličnosti na pravougli trougao

Pogledaj sve lekcije...

4 Lekcije

Tačka, prava i ravan

Međusobni položaj tačaka i prava u ravni – Međusobni položaj dve prave u ravni – Prava normalna na ravan – Međusobni položaj dve ravni – Udaljenost tačke od ravni – Ortogonalna projekcija na ravan – Ugao između prave i ravni – Ugao između dve ravni – Diedar – Rogalj – Poliedri

Pogledaj sve lekcije...

5 Lekcija

Jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom

Pojam izraza – Ekvivalentni izrazi – Linearni izrazi – Linearne jednačine sa jednom nepoznatom – Jednačine sa zagradama – Jednačine sa razlomcima – Jednačine sa nepoznatom u imeniocu – Rešavanje jednačina uvođenjem nove nepoznate – Jednačine sa parametrima – Primena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom – Linearne nejednačine sa jednom nepoznatom – Kako se rešavaju linearne nejednačine sa jednom nepoznatom

Pogledaj sve lekcije...

4 Lekcije

Prizma

Pojam prizme – Kocka – Kvadar – Dijagonala kocke – Dijagonala kvadra – Površina kocke – Površina kvadra – Zapremina kocke – Zapremina kvadra – Trostrana prizma – Površina trostrane prizme – Zapremina trostrane prizme – Šestostrana prizma – Površina šestostrane prizme – Zapremina šestostrane prizme

Pogledaj sve lekcije...

4 Lekcije

Piramida

Pojam piramide – Četvorostrana piramida – Površina četvorostrane piramide – Zapremina četvorostrane piramide – Trostrana piramida – Površina trostrane piramide – Zapremina trostrane piramide – Šestostrana piramida – Površina šestostrane piramide – Zapremina šestostrane piramide

Pogledaj sve lekcije...

4 Lekcije

Linearna funkcija

Linearna funkcija oblika y=kx+n – Eksplicitni oblik funkcije – Implicitni oblik funkcije – Grafik linearne funkcije – Presek grafika linearne funkcije sa koordinatnim osama – Nula linearne funkcije – Znak linearne funkcije – Tok linearne funkcije – Crtanje i čitanje grafika linearne funkcije

Pogledaj sve lekcije...

7 Lekcija

Sistemi jednačina sa dve nepoznate

Linearna jednačina sa dve nepoznate – Sistemi linearnih jednačina sa dve nepoznate – Grafički prikaz sistema jednačina – Ekvivalentni sistemi – Rešavanje sistema jednačina metodom zamene – Metoda zamene – Rešavanje sistema jednačina metodom suprotnih koeficijenata – Metoda suprotnih koeficijenata – Primena sistema linearnih jednačina

Pogledaj sve lekcije...

3 Lekcije

Valjak

Pojam valjka – Mreža valjka – Visina valjka – Osnova valjka – Omotač valjka – Površina valjka – Zapremina valjka – Tekstualni zadaci sa valjkom.

Pogledaj sve lekcije...

3 Lekcije

Kupa

Pojam kupe – Mreža kupe – Visina kupe – Osnova kupe – Omotač kupe – Osni presek kupe – Površina kupe – Zapremina kupe

Pogledaj sve lekcije...


Scroll Up
Secured By miniOrange