Matematika za 5. razred

matematka za 5 razredVideo klipovi na ovoj strani obrađuju kompletno gradivo predmeta matematika za 5 razred osnovne škole.

Zadaci su birani tako da vas postepeno uvode i vode kroz lekcije baš kao što to rade udžbenici.

Video materijale možete koristiti pre ili posle časa, a u dogovoru sa nastavnikom moguće ih je koristiti i u nastavi.

Skupovi

Skup i elementi skupa

Zadatak 1

Venov dijagram

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3

Podskup skupa

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3

Jednakost skupova

Zadatak 1 Zadatak 2

Broj elemenata skupa

Zadatak 1

Presek skupova

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3

Unija skupova

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3

Razlika skupova

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3

Operacije sa skupovima

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5 Zadatak 6

Operacije u skupu prirodnih brojeva

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5 Zadatak 6

Izrazi sa promenljivom

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5 Zadatak 6

Geometrijski objekti

Tačka, prava, ravan

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5

Poluprava, poluravan, duž

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5

Izlomljena linija, oblast

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3

Mnogougao

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3

Kružnica i krug

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4

Kružnica i prava

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4

Međusobni položaji kružnica i krugova

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4

Deljivost brojeva

Deljivost, delioci i sadržaoci brojeva

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3

Svojstva deljivosti

Zadatak 1 Zadatak 2

Deljivost dekadnim jedinicama

Zadatak 1

Deljivost sa 2, 4, 5 i 25

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3

Deljivost sa 3 i 9

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5 Zadatak 6

Deljivost sa 6, 12 i 15

Zadatak 1

Prosti i složeni brojevi

Zadatak 1 Zadatak 2

Rastavljanje na proste činioce

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3

Najveći zajednički delilac NZD

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5

Najmanji zajednički sadržalac NZS

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5

Razlomci

Pojam razlomka

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3

Proširivanje i skraćivanje razlomaka

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5 Zadatak 6

Mešoviti brojevi

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3

Upoređivanje razlomaka

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4

Brojevna poluprava

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3

Sabiranje razlomaka

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5

Oduzimanje razlomaka

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5

Množenje razlomaka

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4

Deljenje razlomaka

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4

Izrazi sa razlomcima

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5

Jednačine sa razlomcima

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5

Nejednačine sa razlomcima

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5

Decimalni brojevi

Decimalni zapis razlomka

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5

Upoređivanje decimalnih brojeva

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4

Sabiranje decimalnih brojeva

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4

Oduzimanje decimalnih brojeva

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4

Množenje decimalnih brojeva

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5 Zadatak 6

Deljenje decimalnih brojeva

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5 Zadatak 6

Izrazi sa decimalnim brojevima

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5

Jednačine sa decimalnim brojevima

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5

Nejednačine sa decimalnim brojevima

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5

Približna vrednost broja

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3

Razlomci i decimalni brojevi

Izrazi sa razlomcima i decimalnim brojevima

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4 Zadatak 5
Zadatak 6 Zadatak 7 Zadatak 8 Zadatak 9 Zadatak 10

Jednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4

Nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4

Aritmetička sredina

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4

Razmera

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4

Procenti

Zadatak 1 Zadatak 2 Zadatak 3 Zadatak 4

Kako da koristite video materijale:

Najefikasnije je video klipove iz određene lekcije gledati pre nego što se u školi drži čas na kome se obrađuje baš ta lekcija. Time na času već imate predstavu o čemu se radi, lakše pratite nastavu, bolje shvatate koncept, dopunjujete ono što ne zante,  možete pomoći svojim drugovima, biti aktivniji na samom času i uspeh iz matematike će biti garantovano odličan.

Ukoliko video klip gledate nakon održanog časa u školi nemojte odmah gledati do kraja. Pauzirajte na početku, razmislite kako bi ste vi uradili zadatak. Probajte da ga uradite sami. Ako ne znate kako da krenete sa zadatkom pustite video dok ne dobijete ideju. Pauzirajte. Probajte ponovo sami.  Ako ni to ne uspeva odgledajte ceo klip. Uzmite papir i olovku i uradite isti zadatak sami. Ako ne uspete iz prvog puta uspećete iz drugog.

Video klipove možete koristiti i u nastavi ukoliko se dogovorite sa nastavnikom da časove matematike drži korišćenjem savremene flip čas metode.