Matematika za 5. razred

11 lekcija

Skupovi

Skup i elementi skupa – Venov dijagram – Podskup skupa – Jednakost skupova – Broj elemenata skupa – Presek skupova – Unija skupova – Razlika skupova – Operacije sa skupovima – Operacije u skupu prirodnih brojeva – Izrazi sa promenljivom

Pogledaj sve lekcije...

7 Lekcija

Geometrijski objekti

Deljivost, delioci i sadržaoci broja – Svojstva deljivosti – Deljivost dekadnim jedinicama – Deljivost sa 2, 4, 5 i 25 – Deljivost sa 3 i 9 – Deljivost sa 6, 12 i 15 – Prosti i složeni brojevi – Rastavljanje na činioce – Najveći zajednički delilac NZD – Najmanji zajednički sadržalac NZS

Pogledaj sve lekcije...

10 Lekcija

Deljivost brojeva

Tačka, prava, ravan – Poluprava, poluravan, duž – Izlomljena linija, oblast – Mnogougao – Kružnica i krug – Kružnica i prava – Međusobni položaj kružnica i krugova

Pogledaj sve lekcije...

10 Lekcija

Ugao

Pojam ugla – Kružni luk i tetiva – Upoređivanje uglova – Nadovezivanje uglova – Merenje uglova – Vrste uglova – Sabiranje i oduzimanje uglova – Uporedni i unakrsni uglovi – Uglovi na transverzali – Uglovi sa paralelnim kracima

Pogledaj sve lekcije...

12 Lekcija

Razlomci

Pojam razlomka – Proširivanje i skraćivanje razlomaka – mešoviti brojevi – Upoređivanje razlomaka – Brojevna poluprava – Sabiranje razlomaka – Oduzimanje razlomaka – Množenje razlomaka – Deljenje razlomaka – Izrazi sa razlomcima – Jednačine sa razlomcima – Nejednačine sa razlomcima

Pogledaj sve lekcije...

10 Lekcija

Decimalni brojevi

Decimalni zapis razlomka – Upoređivanje decimalnih brojeva – Sabiranje decimalnih brojeva – Oduzimanje decimalnih brojeva – Množenje decimalnih brojeva – Deljenje decimalnih brojeva – Izrazi sa decimalnim brojevima – Jednačine sa decimalnim brojevima – Nejednačine sa decimalnim brojevima – Približna vrednost broja.

Pogledaj sve lekcije...

6 Lekcija

Razlomci i decimalni brojevi

Izrazi sa razlomcima i decimalnim brojevima – Jednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima – Nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima – Aritmetička sredina – Razmera – Procenti – Procentni zapis razlomka i decimalnog broja

Pogledaj sve lekcije...

4 Lekcije

Osna simetrija

Osna simetrija – Osno simetrične figure – Simetrala duži – Simetrala ugla

Pogledaj sve lekcije...


Scroll Up