Matematika za 5. razred

Popunjavanje rupa u znanju i redovno učenje.
Bez rizika sa različitim nastavnicima.
Bez problema uklapanja termina sa dobrim nastavnicima.
Sami pomažete svom detetu.
Lekcije dostupne 24/7.
Dodatna pojašnjenja kroz komentare na sajtu.
Vrhunska tehnička podrška.
Kako funkcioniše?
Pretplata na sajt omogućuje pristup svim lekcijama i zadacima bez obzira na razred ili predmet.
Koliko košta i kako se plaća?

Pretplata za mesec dana je 750 RSD, a za godinu dana 4.200 RSD. Plaća se uplatnicom ili karticom.

Da li može da se proba pre kupovine?
Gradivo je podeljeno po oblastima, a prva lekcija svake oblasti je promotivna i može se koristiti bez kupovine pretplate.

Prirodni brojevi
Brojevna poluprava, prethodnik i sledbenik – Sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje prirodnih brojeva – Komutativnost, asocijatvnost i distributivnost – Brojevni izrazi, jednačine i nejednačine sa prirodnim brojevima
Skupovi
Skup i elementi skupa – Zapisivanje skupova – Venov dijagram – Podskup skupa – Jednakost skupova – Broj elemenata skupa – Presek skupova – Unija skupova – Razlika skupova – Skupovne operacije – Venov dijagram i zaključivanje – Pridruživanje
Osnovni pojmovi geometrije
Tačka, prava, ravan – Odnos dve prave u ravni – Izlomljena linija i oblast – Mnogougao – Dužina duži – Kružnica i krug – Prenošenje duži – Centralna simetrija – Translacija – Vektor – Paralelogram
Deljivost brojeva
Deljivost, delioci i sadržaoci broja – Svojstva deljivosti – Deljivost dekadnim jedinicama – Deljivost sa 2, 4, 5 i 25 – Deljivost sa 3 i 9 – Deljivost sa 6, 12 i 15 – Prosti i složeni brojevi – Rastavljanje na činioce – Najveći zajednički delilac NZD – Najmanji zajednički sadržalac NZS
Ugao
Pojam ugla – Kružni luk i tetiva – Upoređivanje uglova – Nadovezivanje uglova – Merenje uglova – Vrste uglova – Sabiranje i oduzimanje uglova – Uporedni i unakrsni uglovi – Uglovi na transverzali – Uglovi sa paralelnim kracima
Razlomci
Pojam razlomka – Brojevna poluprava – Proširivanje i skraćivanje razlomaka – Mešoviti brojevi – Upoređivanje razlomaka – Decimalni zapis razlomka – Pretvaranje razlomka u decimalni broj – Pretvaranje decimalnog zapisa u razlomak – upoređivanje decimalnih brojeva – Zaokrugljivanje decimalnih brojeva
Razlomci – sabiranje i oduzimanje
Sabiranje razlomaka – Oduzimanje razlomaka – Sabiranje i oduzimanje razlomaka u decimalnom zapisu – Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka – Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka
Razlomci – množenje, deljenje i primena
Množenje razlomaka – Deljenje razlomaka – Množenje i deljenje razlomaka u decimalnom zapisu – Izrazi sa razlomcima – Jednačine i nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima – Aritmetička sredina – Razmera – Procenti
Osna simetrija
Osna simetrija – Osno simetrične figure – Simetrala duži – Simetrala ugla – Konstrukcija pravog ugla – Konstrukcija ugla od 60 stepeni