Matematika za 5. razred

Sve što vam treba iz matematike za 5. razred predstavljeno je u više od 300 video lekcija u okviru sedam oblasti koje se obrađuju u 5. razredu. Svaki video prikazuje način pristupa problemu i način rešavanja jednog tipskog zadatka. Zadaci su organizovani tako da se kreće od najosnovnijih primera ka srednjim i težim zadacima kroz koje se učenici upoznaju sa najbitnijim konceptima lekcije koja se obrađuje. Ukoliko imate problema sa domaćim iz matematike, spremate se za test ili pismeni, došli ste na pravo mesto gde matematika nije bauk.

Deo lekcija je besplatan, dok je za pristup svim lekcijama neophodna kupovina pretplate. Uputstvo za kupovinu možete videti ovde.

12 lekcija

Prirodni brojevi, skupovi i deljivost

Skup i elementi skupa – Venov dijagram – Podskup skupa – Jednakost skupova – Broj elemenata skupa – Presek skupova – Unija skupova – Razlika skupova – Operacije sa skupovima – Operacije u skupu prirodnih brojeva – Izrazi sa promenljivom

Pogledaj sve lekcije...

7 Lekcija

Geometrijski objekti

Deljivost, delioci i sadržaoci broja – Svojstva deljivosti – Deljivost dekadnim jedinicama – Deljivost sa 2, 4, 5 i 25 – Deljivost sa 3 i 9 – Deljivost sa 6, 12 i 15 – Prosti i složeni brojevi – Rastavljanje na činioce – Najveći zajednički delilac NZD – Najmanji zajednički sadržalac NZS

Pogledaj sve lekcije...

10 Lekcija

Ugao

Pojam ugla – Kružni luk i tetiva – Upoređivanje uglova – Nadovezivanje uglova – Merenje uglova – Vrste uglova – Sabiranje i oduzimanje uglova – Uporedni i unakrsni uglovi – Uglovi na transverzali – Uglovi sa paralelnim kracima

Pogledaj sve lekcije...

12 Lekcija

Razlomci

Pojam razlomka – Proširivanje i skraćivanje razlomaka – mešoviti brojevi – Upoređivanje razlomaka – Brojevna poluprava – Sabiranje razlomaka – Oduzimanje razlomaka – Množenje razlomaka – Deljenje razlomaka – Izrazi sa razlomcima – Jednačine sa razlomcima – Nejednačine sa razlomcima

Pogledaj sve lekcije...

10 Lekcija

Decimalni brojevi

Decimalni zapis razlomka – Upoređivanje decimalnih brojeva – Sabiranje decimalnih brojeva – Oduzimanje decimalnih brojeva – Množenje decimalnih brojeva – Deljenje decimalnih brojeva – Izrazi sa decimalnim brojevima – Jednačine sa decimalnim brojevima – Nejednačine sa decimalnim brojevima – Približna vrednost broja.

Pogledaj sve lekcije...

6 Lekcija

Razlomci i decimalni brojevi

Izrazi sa razlomcima i decimalnim brojevima – Jednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima – Nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima – Aritmetička sredina – Razmera – Procenti – Procentni zapis razlomka i decimalnog broja

Pogledaj sve lekcije...

4 Lekcije

Osna simetrija

Osna simetrija – Osno simetrične figure – Simetrala duži – Simetrala ugla

Pogledaj sve lekcije...


Scroll Up