Osna simetrija - Zadatak 3

Kako se crta trougao simetričan datom trouglu u odnosu na datu pravu. Zadatak rešavamo tako što određujemo tačke simetrične tačkama koje predstavljaju temena datog trougla. Kada odredimo sve tri simetrične tačke spajamo ih i dobijamo trougao simetričan datom trouglu.