Osnosimetrične figure - Zadatak 3

Određivanje ose simetrije figure dobijene crtanjem proizvoljne kružnice i jedne njene tetive. Osa simetrije ove figure je prava koja polovi tetivu i sadrži centar kružnice. [trajanje videa 1:32]