Osnosimetrične figure - Zadatak 5

Osa simetrije dve kružnice koje imaju dve zajedničke tačke. Prvo crtamo dve kružnice tako da se seku i imaju dve zajedničke tačke. Osa simetrije ovako dobijene figure je prava koja sadrži centre obe kružnice. [trajanje videa 2:11]