Aritmetička sredina - Zadatak 2

Izračunavanje aritmetičke sredine na primeru proseka ocena. Izračunavanje prosečne odnosno srednje ocene na kraju razreda se svodi na izračunavanje aritmetičke sredine vrednosti svih ocena na kraju razreda. [trajanje videa 5:06]

\( \dfrac{7}{4}~\text{nije pravi razlomak!} \)