Razmera - Zadatak 3

Izračunavanje udaljenosti dva grada na osnovu geografske karte i razmere date na toj karti. Odnos rastojanja između dva grada na karti i stvarnog rastojanja u prirodi jednak je razmeri datoj na karti. [trajanje videa 3:12]