Aritmetička sredina - Zadatak 3

Izračunavanje aritmetičke sredine vrednosti zadatih u tabeli. Aritmetička sredina je zbir svih vrednosti podeljen njihovim ukupnim brojem. Upoređivanje prosečne visine igrača dva košarkaška tima je u stvari upoređivanje aritmetičke sredine visina igrača dva tima. [trajanje videa 3:24]

\( \dfrac{7}{4}~\text{nije pravi razlomak!} \)